Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/734/EF av 19. oktober 2005 som fastsetter biosikkerhetstiltak for å redusere risikoen for overføring av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa-virus serotype H5N1 fra viltlevende fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap og å sørge for et system for at...

Commission Decision 2005/734/EC of 19 October 2005 laying down biosecurity measures to reduce the risk of transmission of highly pathogenic avian influenza caused by Influenza virus subtype H5N1 from birds living in the wild to poultry and other captive birds and providing for an early detection ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler hold i fangenskap.

Rettsakten fastsetter en del tiltak som skal iverksettes for å redusere risikoen for høypatogen aviær influensa, bl.a. tiltak for å hindre kontakt mellom villfugl og fjørfe og andre fugler som holdes i fangenskap, spesielt andefugler. Det er identifisert en del risikofaktorer som skal tas med i betraktning når det gjelder tiltak.

Rettsakten gjelder til 31. januar 2006. Rettsakten er endret og gyldigheten forlenget i vedtak 2005/855/EF, se EØS-notat for denne.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1. Notifisering sendt 26. april 2006.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/734/EF
Celexnr.: 32005D0734

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 05.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 26.04.2006

Lenker