Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/710/EF av 13. oktober 2005 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om høypatogen aviær influensa i Romania...

Commission Decision 2005/710/EC of 13 October 2005 concerning certain protection measures in relation to suspicion of highly pathogenic avian influenza in Romania (notified under document number C(2005) 4068)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU. Rettsakten ble gjennomført ved forskrift 14. oktober 2005 nr. 1202 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Romania.

Sammendrag av innhol

Rettsakten retter seg mot Romania og medlemsstatene etter utbrudd av aviær influensa. Det er forbudt å innføre levende fjørfe, struts, oppdrettsfugl, fuglevilt og andre levende fugler enn fjørfe som omfattes av importbestemmelsen i artikkel 1, tredje ledd i vedtak 2000/666/EF, samt fugler som eieren bringer med seg, herunder fugler holdt som kjæledyr. Likeledes er det forbudt å innføre rugeegg fra ovennevnte arter.

Det er også forbudt å innføre ferskt kjøtt av fjørfe, struts, oppdrettsfugl og fuglevilt. Forbudet gjelder også kjøttprodukter og blandingsprodukter inneholdende kjøtt fra de nevnte arter. Videre gjøres det forbud mot import av råvarer inneholdende komponenter av ovennevnte arter til bruk i produksjon av vanlig fôr og kjæledyrfôr. Samtidig er det forbudt å innføre konsumegg, ubehandlede trofeer av fugler og ubehandlede fjær og fjærkomponenter.

Unntatt fra importforbudet gjelder produkter av fugl slaktet før 1. august 2005. Unntaket gjelder også for kjøttprodukter av fjørfe, struts, oppdrettsfugl og fuglevilt, når kjøttproduktet er varmebehandlet i henhold til bokstavene B, C eller D i kapittel 4 i vedlegg II til vedtak 2005/432/EF.

Videre skal forsendelser av ferskt kjøtt av fjørfe, struts og fuglevilt, kjøttprodukter og blandingsprodukter av nevnte arter, samt råvarer inneholdende komponenter av ovennevnte arter til bruk i produksjon av vanlig fôr og kjæledyrfôr følges av et helsesertifikat.

Likeledes skal forsendelse av fjær og fjærkomponenter som har vært gjenstand for behandling følges av et handelsdokument. Med behandling menes fjær og fjærkomponenter som enten er blitt dampbehandlet eller har gjennomgått en tilsvarende metode som inaktiverer patogener.

Handelsdokument kreves ikke for pyntefjær som har gjennomgått behandling, fjær gjennomgått behandling som reisende medbringer til privat bruk, eller forsendelse av fjær gjennomgått behandling sendt til privatpersoner for ikke-industriell bruk.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notifisering på Form 1 ble sendt til ESA 24. oktober 2005.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/710/EF
Celexnr.: 32005D0710

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.10.2005

Lenker