Vet - ASP-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/624/EF av 22. august 2005 om unntak vedrørende merking og bruken av det etterpå av svinekjøtt fra visse virksomheter i en observasjonssone i forbindelse med afrikansk svinepest på Sardinia, Italia...

Commission Decision 2005/624/EC of 22 August 2005 concerning a derogation on the marking of pigmeat and its subsequent use for certain holdings in a surveillance zone of African swine fever in Sardinia, Italy ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

13.08.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir unntak fra bestemmelsene om at ferskt kjøtt fra virksomheter i observasjonssonen for afrikansk svinepest på Sardinia, Italia, skal være merket med et spesielt rødt merke, og at dette kjøttet skal være bearbeidet før det omsettes. Under forutsetning av at kjøttet ikke blir transportert ut fra Sardinia, gir rettsakten tillatelse til at svinekjøtt fra besetninger i den opprettede observasjonssonen på visse vilkår likevel kan omsettes uten å være bearbeidet eller spesielt merket. Det kreves da bl. a. at opprinnelsesbesetningene er omfattet av den saneringsplanen for afrikansk svinepest som Kommisjonen har vedtatt for Sardinia og at sykdommen ikke har forekommet i besetningen i løpet av de to siste år.

Rettsakten er fattet etter anmodning fra Italia. Det er begrunnet med dokumentasjon for store problemer med å finne marked for bearbeidet kjøtt, negative dyrevernmessige konsekvensene i enkelte virksomheter (hvis det går lang tid før dyrene blir slaktet) og det man mener er en ubetydelig, ekstra dyrehelsemessig risiko hvis man samtidig innfører visse sykdomsbekjempelsesrutiner.

Rettsakten retter seg mot Italia.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten har referanse C(2005) 3161.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/624/EF
Basis rettsaktnr.: 2002/60/EF
Celexnr.: 32005D0624

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.12.2005
Frist returnering standardskjema: 20.01.2006
Dato returnert standardskjema: 07.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.08.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen