Vet - biprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/830/EF av 25. november 2005 om endring av vedtak 2003/322/EF med hensyn til fôring av visse åtseletende fugler med visse kategori 1-materialer...

Commission Decision 2005/830/EC of 25 November 2005 amending Decision 2003/322/EC as regards the feeding of certain necrophagous birds with certain category 1 material...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 27.10.2007 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifikasjon fra Island, jf artikkel 103.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir mulighet for å fôre utrydningstruede åtselsfugler med kadaver. Det settes krav om at når det fôres med skrotter eller deler av drøvtyggere, skal alt storfemateriale og minst 4% av benyttet småfemateriale være testet fri for TSE.

Rettsakten er rettet mot Hellas, Spania, Frankrike, Italia, Kypros og Portugal.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Det er ikke behov for tilsvarende regulering i Norge som i de landene rettsakten gjelder for. De samme åtseletende fuglene finnes ikke i norsk fauna.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten har referansenummer C(2005) 4521.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/830/EF
Basis rettsaktnr.: 2003/322/EF
Celexnr.: 32005D0830

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.12.2005
Frist returnering standardskjema: 16.01.2006
Dato returnert standardskjema: 07.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 136/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.11.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.11.2007

Lenker

Til toppen