Vet - bluetongue

Kommisjonsvedtak 2005/828/EF av 23. november 2005 om endring av vedtak 2005/393/EF når det gjelder sperresoner i forbindelse med bluetongue i Spania...

Commission Decision 2005/828/EC of 23 November 2005 amending Decision 2005/393/EC as regards the restricted zones in relation to bluetongue in Spain...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I til vedtak 2005/393/EF som inneholder en oversikt over sonene som er opprettet i medlemsstatene i forbindelse med bluetongue. Sone E i Spania utvides til å gjelde ytterligere områder hvor det nå er påvist bluetongue-virus.

Merknader

Rettsakten er gjennomført på nasjonalt grunnlag ved forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten har ingen praktisk betydning for Norge. Epidemiologiske forhold gjør at det for tiden regnes som lite sannsynlig at bluetongue vil kunne spres her i landet.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten har referansenummer C(2005) 4481.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/828/EF
Basis rettsaktnr.: 2005/393/EF
Celexnr.: 32005D0828

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.12.2005
Frist returnering standardskjema: 16.01.2006
Dato returnert standardskjema: 07.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen