Vet - brucellosefrihet

Kommisjonsvedtak 2005/764/EF av 28. oktober 2005 om endring av vedtak 93/52/EØF om godkjenning av provinsen Grosseto i regionen Toscana i Italia som offisielt fri for brucellose (B. melitensis), og vedtak 2003/467/EF som godkjenner Frankrike som fri for brucellose hos storfe ...

Commission Decision 2005/764/EC of 28 October 2005 amending Decision 93/52/EEC as regards the declaration that the province of Grosseto in the Region of Toscana in Italy is free of brucellosis (B. melitensis) and Decision 2003/467/EC as regards the declaration that France is free of bovine brucel...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten føyer visse provinser i Italia til listen over regioner som offisielt er fri for brucellose hos småfe. Den føyer også Frankrike til listen over land som offisielt er fri for storfebrucellose. 

I provinsen Grosseto i regionen Toscana er minst 99,8 % av småfebesetningene fri for brucellose (B.melitensis). Den berørte provinsen har dessuten forpliktet seg til å overholde visse andre betingelser i direktiv 91/68/EØF vedrørende prøvetaking. Provinsen erklæres derfor som offisielt fri for brucellose (B. melitensis) i småfebesetninger. Frankrike erklæres som offisielt fri for storfebrucellose på grunnlag av Kommisjonens vurdering av dokumentasjon fremlagt av medlemsstaten. Dokumentasjon fremholder at de relevante betingelsene i direktiv 64/432/EØF overholdes.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten har referansenummer C(2005) 4187.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/764/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0764

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.12.2005
Frist returnering standardskjema: 16.01.2006
Dato returnert standardskjema: 07.02.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 102/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen