Vet - import akvakulturprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/496/EF av 12 juli 2005 om endring av vedtak 97/757/EF som fastsetter spesielle vilkår for import av fiske- og akvakulturprodukter med opprinnelse i Madagaskar, når det gjelder kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

Commission Decision 2005/496/EC of 12 July 2005 amending Decision 97/757/EC laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Madagascar, as regards the competent authority and the model of health certificate...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 04.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Madagaskar og de godkjente virksomhetene/fartøyene er ført opp på Mattilsynets lister. Meddelelse om den endrede rettsakten ble sendt grensekontrollstasjonene 23. mars 2006.

Rettsakten endrer vedtak 97/757/EF og fastsetter ny kompetent myndighet med ansvar for sertifisering av fiske- og akvakulturprodukter ved eksport fra Madagaskar. Det fastsettes videre endrede vilkår for import til Fellesskapet av fiske- og akvakulturprodukter fra Madagaskar. Helsesertifikat som skal følge forsendelser, er endret og følger som vedlegg til rettsakten. Liste over virksomheter/fartøyer som er godkjent for eksport, er de samme som i vedtak 97/757/EF.

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men Madagaskar må føres opp på Mattilsynets tredjelandsliste og virksomhetene/fartøyene må settes inn på Mattilsynets liste over virksomheter som er godkjent for eksport til Norge, jf. kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer § 1-13.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/496/EF
Celexnr.: 32005D0496

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen