Vet - import fiskeprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/501/EF av 12. juli 2005 om endring av vedtak 97/296/EF som setter opp liste over tredjestater som det er tillatt å importere fiskeprodukter fra til humant konsum, når det gjelder Algerie, Bahamas og Grenada...

Commission Decision 2005/501/EC of 12 July 2005 amending Decision 97/296/EC drawing up the list of third countries from which the import of fishery products is authorised for human consumption, with respect til Algeria, the Bahamas and Grenada...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Algerie, Bahamas og Grenada er ført opp på Mattilsynets lister. Meddelelse ble sendt grensekontrollstasjonene 23. mars 2006.

Rettsakten endrer vedtak 97/296/EF og tar Algerie, Bahamas og Grenada inn på liste over tredjestater som det kan importeres fiskeprodukter fra. I vedtakene 2005/498/EF, 2005/499/EF og 2005/500/EF er det fastsatt spesifikke vilkår for import av fiskeprodukter fra hvert av de tre landene. Landene må også føres opp på tredjelandsliste. For enkelhets skyld byttes hele tredjelandslisten ut med en oppdatert liste der Algerie, Bahamas og Grenada også er med.

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men Mattilsynets liste over tredjestater som det kan importeres fiskeprodukter fra, må endres.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/501/EF
Celexnr.: 32005D0501

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen