Vet - import fiskeprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/498/EF av 12. juli 2005 om fastsettelse av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter fra Algerie...

Commission Decision 2005/498/EC of 12 July 2005 laying down special conditions for imports of fishery products from Algeria...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Algerie og de godkjente virksomhetene/fartøyene er ført opp på Mattilsynets lister. Meddelelse ble sendt grensekontrollstasjonene 23. mars 2006.

Rettsakten fastsetter kompetent myndighet med ansvar for sertifisering av fiskeprodukter ved eksport fra Algerie. Det fastsettes videre vilkår for import til Fellesskapet av fiskeprodukter fra Algerie. Helsesertifikat som skal følge forsendelser er vedlegg til rettsakten. Det samme er liste over virksomheter/fartøyer som er godkjent for eksport.

Rettsakten krever ikke regelverksendring, men Algerie må føres opp på Mattilsynets tredjelandsliste og virksomhetene/fartøyene må settes inn på Mattilsynets liste over virksomheter som er godkjent for eksport til Norge, jf. kvalitetsforskrift 14. juni 1996 nr. 667 for fisk og fiskevarer § 1-13.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/498/EF
Celexnr.: 32005D0498

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen