Vet - import fiskeprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/497/EF av 12. juli 2005 om endring av vedtak 2002/472/EF som fastsetter spesifikke vilkår for import av fiskeprodukter fra Bulgaria...

Commission Decision 2005/497/EC of 12 July 2005 amending Decision 2002/472/EC laying down specific conditions for imports of fishery products from the Republic of Bulgaria...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 03.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. De godkjente virksomhetene/fartøyene i Bulgaria er ført opp på Mattilsynets lister. Meddelelse om endringer ble sendt grensekontrollstasjonene 23. mars 2006.

Rettsakten endrer vedtak 2002/472/EF og fastsetter endrede vilkår for import til Fellesskapet av fiskeprodukter fra Bulgaria. Inspeksjon foretatt av eksperter fra EU har vist at Bulgaria har den samme sanitære situasjonen som i Fellesskapet, og det kan nå foretas færre fysiske kontroller med fiskeprodukter som kommer derfra. Det samme gjelder kontroll med nye virksomheter og endringer i virksomhetsliste etter artikkel 5 i rådsvedtak 95/408/EF. Helsesertifikat som skal følge forsendelser endres. Det følger som vedlegg til rettsakten. Det samme gjør liste over virksomheter/fartøyer som er godkjent for eksport.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring, men listen over virksomheter/fartøyer må tas inn i Mattilsynets liste over godkjente virksomheter.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/497/EF
Celexnr.: 32005D0497

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen