Vet - import fiskeprodukter

Kommisjonsvedtak 2005/572/EF av 19. juli 2005 om endring av vedtak 2000/86/EF om fastsetting av spesielle vilkår for import av fiskeprodukter med opprinnelse i Kina og oppheving av vedtak 97/368/EF, hva gjelder kompetent myndighet og helsesertifikatmodell...

Commission Decision 2005/572/EC of 19 July 2005 amending Decision 2000/86/EC laying down special conditions governing import of fishery products originating in China and repealing Decision 97/368/EC, as regards the competent authority and the model health certificate...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.01.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og skulle vært gjennomført i Norge samtidig med at den trådte i kraft i EU. Kina og de godkjente virksomhetene/fartøyene er ført opp på Mattilsynets lister. Meddelelse ble sendt grensekontrollstasjonene 23. mars 2006.

Rettsakten endrer vedtak 2000/86/EF og fastsetter ny kompetent myndighet med ansvar for sertifisering av fiskeprodukter ved eksport fra Kina. Det fastsettes videre endrede vilkår for import til Fellesskapet av fiskeprodukter fra Kina. Helsesertifikat som skal følge forsendelsen, er endret og følger som vedlegg til rettsakten. Liste over virksomheter/fartøyer som er godkjent for eksport, er de samme som i vedtak 2000/86/EF.

Rettsakten krever ikke regelverksendring

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2005/572/EF
Celexnr.: 32005D0572

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen