Vet - biprodukter

Kommisjonsforordning (EF) nr. 92/2005 av 19. januar 2005 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 når det gjelder fjerning eller bruk av animalske biprodukter og endring av vedlegg VI med hensyn til omdanning til biogass og foredling av utsmeltet fett...

Commission Regulation (EC) No 92/2005 of 19 January 2005 implementing Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards means of disposal or uses of animal by-products and amending its Annex VI as regards biogas transformation and processing of rendered fats...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført på nasjonalt grunnlag 27.10.2007 i påvente av formell ikrafttredelse etter notifisering fra Island, jf artikkel 103.

Sammendrag av innhold

Rettsakten åpner for følgende nye behandlingsmetoder av animalske biprodukter:

  1. alkalisk hydrolyse,
  2. hydrolyse ved høy temperatur og trykk,
  3. biogassfremstilling ved hydrolyse og høyt trykk,
  4. produksjon av biodiesel,
  5. destruksjon etter ”Brookes gassprosess”.

Rettsakten gir detaljert teknisk beskrivelse av de ulike behandlings-metodene. Kategori 1-materiale kan, for en prøveperiode på to år, behandles etter metodene 1, 3 og 4. I prøveperioden skal leverandører av teknisk utstyr eller operatører av anlegg for slik behandling, utpeke et forsøksanlegg hvor behandlingen skal finne sted. Minst én gang i året skal det utføres tester for å bekrefte behandlingsmetodenes effektivitet relatert til folke- og dyrehelsen. Tilsynsmyndighet skal påse at det utføres egnede tester på forsøksanlegget på alle trinn i omdanningen av avfallet. Myndigheten skal ved månedlige inspeksjoner verifisere at produksjonen foregår i henhold til fastsatte parametere og betingelser. I prøveperioden skal tilsynsmyndighet årlig rapportere til Kommisjonen om resultatet av overvåkningen og eventuelle praktiske problem som kan ha oppstått.

For animalske biprodukter i kategori 2 og 3 kan alle fem behandlingsmetoder benyttes.

Som en naturlig konsekvens av at nye metoder kan benyttes, gjøres det endringer i forordning (EF) nr. 1774/2002 vedlegg VI kapitlene II og III om at alternative metoder kan tillates.

Merknader

Rettsakten er implementert ved "forskrift 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum".

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Frist for gjennomføring av rettsakten i Norge vil først bli klart etter at Island har sendt notifisering til EFTA-sekretariatet om at de forfatningsrettslige betingelsene i Island er oppfylt. Etter samråd med LMD er 31.12.2008 angitt som frist for gjennomføring i notatet, for å kunne sikre publisering av gjennomføringsnotatet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0092/2005
Basis rettsaktnr.: 1774/2002
Celexnr.: 32005R0092

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2005
Frist returnering standardskjema: 10.03.2005
Dato returnert standardskjema: 17.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 135/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.12.2008
Dato for faktisk gjennomføring: 27.10.2007
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.11.2007

Lenker

Til toppen