Vet - biprodukter

Kommisjonsvedtak 2003/329/EF av 12. mai 2003 om midlertidige tiltak etter europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1774/2002 om varmebehandlingskrav for gjødsel...

Commission Decision 2003/329/EC of 12 May 2003 on transitional measures under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the heat treatment process for manure...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.07.2003

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

13.08.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler midlertidig unntak fra biproduktforordningens krav til godkjenning av anlegg som varmebehandler gjødsel. Inntil 31. desember 2004 kunne Belgia, Frankrike, Nederland og Finland godkjenne anlegg som følger nasjonale krav på betingelse av at patogenreduksjonen er tilfredsstillende og under streng kontroll fra myndighetene. Rettsaktens gyldighet er forlenget til 31. desember 2005 ved vedtak 2005/14/EF (se omtale av dette).

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Statens dyrehelsetilsyn og Statens landbrukstilsyn (nå Mattilsynet) i juni 2003.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2003/329/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32003D0329

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.11.2006
Frist returnering standardskjema: 30.11.2006
Dato returnert standardskjema: 30.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.08.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen