Vet - bluetongue-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/393/EF av 23. mai 2005 om beskyttelses- og overvåkingssoner i forbindelse med bluetongue og om vilkår for forflytning ut av og gjennom disse sonene...

Commission Decision 2005/393/EC of 23 May 2005 on protection and surveillance zones in relation to bluetongue and conditions applying to movements from or through these zones (notified under document number C(2005) 1478)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.06.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever og erstatter kommisjonsvedtak 2003/828/EF. Grunnen til opphevingen er flere tidligere endringer i vedtaket, som omhandler etablering av risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og vilkår fra forbudet i direktiv 2000/75/EF mot visse forflytninger av dyr, sæd, egg og embryo, oppheves.

Formålet med rettsakten er å avgrense de overordnede geografiske områdene hvor medlemsstatene skal opprette risiko- og observasjonssoner i overensstemmelse med direktiv 2000/75/EF og å fastsette betingelser for fritak fra forbudet i samme direktiv mot visse forflytninger av dyr, sæd, egg og embryo ut av eller gjennom risikosoner.

Merknader

Rettsakten er gjennomført på nasjonalt grunnlag ved forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjonssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten ble notifisert ESA 20. juni 2007. Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i juni 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/393/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0393

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 03.06.2005
Frist returnering standardskjema: 15.07.2005
Dato returnert standardskjema: 26.07.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 100/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen