Vet - kjæledyr, rabiesvaksine

Kommisjonsvedtak 2005/91/EF av 2. februar 2005 som fastsetter tidspunkt for når rabiesvaksinering regnes som gyldig...

Commission Decision 2005/91/EC of 2 February 2005 establishing the period after which the anti-rabies vaccination is considered as valid...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning 92/2005 8. juli 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten må ses i sammenheng med forordning (EF) nr. 998/2003, som krever at ikke-kommersiell transport av hund, katt og ilder mellom medlemsstatene ikke kan finne sted uten at dyrets pass viser at dyret har en gyldig vaksinasjon/revaksinasjon mot rabies. I rettsakten fastsettes tidspunktet for når vaksinasjonen kan regnes som gyldig.

Vaksinasjon mot rabies skal anses som gyldig fra 21 dager etter det tidspunkt den, i henhold til produsentens vaksinasjonsanbefaling i det land hvor vaksineringen har funnet sted, er utført. Hvis det dreier seg om revaksinering, skal vaksineringen anses som gyldig fra den dag revaksinering har funnet sted, så fremt denne er foretatt innenfor den gyldighetsperiode som produsenten i landet hvor den forrige vaksineringen fant sted, har anbefalt.

Merknader

Rettsakten krever endring forskrift 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/91/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0091

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 17.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.07.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 092/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen