Vet - ND-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/501/EF av 14. juli 2006 om endring av vedtak 2006/264/EF angående beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Romania...

Commission Decision of 14 July 2006 amending Decision 2006/264/EC concerning protection measures in relation to Newcastle disease in Romania (notified under document number C(2006) 3167)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført samtidig med kommisjonsvedtak 2006/264/EF ved fastsettelse av forskrift 1. august 2006 nr. 959 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av Newcastle disease i Romania.  

Rettsakten er en nødvendig følge av påvisning av Newcastle Disease i området Salaj i Romania. Newcastle Disease er en smittsom virussykdom hos tamt fjørfe og ville fugler. Etter påvisning av sykdommen i Romania er det en risiko for spredning av sykdommen i forbindelse med internasjonal handel med levende fjørfe og produkter av fjørfe.

Med bakgrunn i vedtak 2006/501/EF er det forbudt å innføre levende fjørfe, struts, oppdrettsfugl, fuglevilt og rugeegg fra disse arter fra de administrative områder som er listet opp i rettsaktens vedlegg. Det er også forbudt å innføre produkter av de ovennevnte arter, dersom ikke produktet er varmebehandlet i henhold til kommisjonsvedtak 2005/432/EF. Produkter som er varmebehandlet skal likeledes følges av et helsesertifikat som bekrefter at betingelsene etter vedtaket er oppfylt.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten ble notifisert til ESA på Form 1 15. august 2006.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/501/EF
Celexnr.: 32006D0501

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.08.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.08.2006

Lenker

Til toppen