Vet - tiltredelsestraktaten

Kommisjonsvedtak 2004/475/EF av 29. april 2004 om fastsetting av overgangsordninger for visse virksomheter i kjøtt- og melkesektoren i Slovenia...

Commission Decision 2004/475/EC of 29 April 2004 adopting a transitional measure in favour of certain establishments in the meat and milk sectors in Slovenia...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

13.08.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir fire kjøttbedrifter og en melkeforedlingsbedrift i Slovenia unntak fra fellesskapskrav som gjelder produksjon og markedsføring av kjøttprodukter og melkeprodukter. Grunnen er at disse virksomhetene som ikke oppfyller relevante strukturelle krav i direktivene 64/433/EØF (om handel med ferskt kjøtt), 77/99/EØF (handel med kjøttprodukter) og 92/42/EØF (handel med melk og melkebaserte produkter) på tross av at de har gjort mye for å utbedre anleggene, trenger mer til for å komme i overensstemmelse med kravene. De gis derfor frist til 31. desember 2004 med å finne samsvar. Inntil denne datoen kan produktene kun omsettes på det nasjonale markedet eller brukes som råvare for videre bearbeiding innen samme bedrift. Det er i rettsakten presisert at overgangsordningen ikke bør forlenges, jf. likevel omtale av kommisjonsvedtak 2005/193/EF.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i april 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2004/475/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32004D0475

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2005
Frist returnering standardskjema: 12.05.2005
Dato returnert standardskjema: 19.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.08.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen