Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - tiltredelsestraktaten

Kommisjonsvedtak 2005/193/EF av 8. mars 2005 om endring av vedtak 2004/475/EF som fastsetter overgangsbestemmelser for visse virksomheter i kjøtt- og melkesektoren i Slovenia...

Commission Decision 2005/193/EC of 8 March 2005 amending Decision 2004/475/EC adopting a transitional measure in favour of certain establishments in the meat and milk sectors i Slovenia...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

13.08.2007: EØS-relevans endret. Tidsfrist i rettsakten har utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjør endringer i listen over virksomheter i Slovenia som har overgangsbestemmelser før de må oppfylle fellesskapsbestemmelser helt ut. En av de omtalte kjøttbedriftene er lagt ned. En melkeproduksjonsvirksomhet vil redusere produksjonen for å kunne oppfylle bestemmelsene for virksomheter med begrenset kapasitet. De tre resterende virksomheter har bestrebet seg i å bygge om virksomheten, men greier ikke å bli ferdig innen fristen.

Rettsakten gir derfor utvidet frist til 01.10.2005 med å oppfylle fellesskapskravene. I overgangsperioden kan virksomhetene bare omsette produktene på det nasjonale markedet.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1. Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i april 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/193/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0193

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2005
Frist returnering standardskjema: 12.05.2005
Dato returnert standardskjema: 19.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.08.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.08.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen