Vet - tiltredelsestraktaten

Kommisjonsvedtak 2006/479/EF av 10. juli 2006 om endring av tillegg A til vedlegg VIII til tiltredelsestraktaten 2003 når det gjelder visse virksomheter innen kjøttsektoren i Latvia...

Commission Decision 2006/479/EC of 10 July 2006 amending Appendix A to Annex VIII to the 2003 Act of Accession as regards certain establishments in the meat sector in Latvia...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

28.04.2008: Rettsaktens status er endret. Tidsfrist er utløpt og rettsakten vil ikke bli innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder overgangsordninger for nye medlemsstater i EU. De nye medlemsstatene ble gitt overgangsordninger og overgangsperioder for at virksomhetene skulle ha tid til å tilpasse seg kravene i EUs hygienelovgivning.

Rettsakten gjelder visse virksomheter innen kjøttsektoren i Latvia. Latvia har erklært at ni virksomheter som har stått på listen enten er oppgradert slik at de er i samsvar med EU-lovgivningen eller har opphørt å eksistere. Dette innebærer at alle resterende virksomheter i Latvia nå er godkjente. 

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/479/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0479

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.07.2006
Frist returnering standardskjema: 25.08.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.04.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen