Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - TSE-tiltak

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1041/2006 av 7. juli 2006 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder testing av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau...

Commission Regulation (EC) No 1041/2006 of 7 July 2006 amending Annex III to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards monitoring of transmissible spongiiform encephalopathies in ovine animals...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.07.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.08.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

29.01.2008: Rettsaktens status er endret. Rettsakten er utgått på dato og skal derfor ikke tas inn i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten nedfeller krav om økt testing av sau mhp BSE for å kartlegge eventuell forekomst av BSE (kugalskap) hos sau. Bakgrunnen for dette de uklare prøvesvarene tre sauer (to fra Frankrike og en fra Kypros) tidligere i år ga etter en rutinetesting for TSE, og som gjør at en ikke kan utelukke BSE hos sau. Både selvdøde og normalslakta sauer >18 måneder skal testes.  Resultatene skal revurderes etter seks måneder.

Merknader

Rettsakten krever endring i

- forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE),

- instruks om overvåkings- og kartleggingsprogrammer 2006 for dyr og animalsk mat, og

- instruks om 13. juli 2005 nr. 822 om prøvetaking, håndtering, bedømmels og tiltak med hensyn til overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) for storfe, småfe og hjortedyr.

For Norges del vil dette medføre en fordobling av antall selvdøde sauer som skal testes (før: 10 000 pr år, nå: 20 000 pr år) og en økning fra 10 000 pr år til 67 600 pr år av normalslakta sau. Prøvetaking av 33 800 normalslakta sauer på et halvt år utgjør 13,15 mill i ekstrakostnader.

Næringen har blitt informert via telefon om rettsakten og bedt om å komme med grove anslag over kostander og bemanningskapasitet. De kunne meddele at det ved de fleste slakterier ville være nødvendig å sette inn ekstra personell i høysesongen. Videre at kapasiteten på kjølelagrene ikke holdt. (Dette må undersøkes nærmere da det for noen år tilbake var krav om å teste 42 500 normalslakta sau årlig noe som krever større kjøleromskapasitet enn dagens tilsier.) Næringen anslo grovt at personelløkningen ville kunne utgjøre en økning på 1,75 mill kr.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge er av EFTA klassifisert som et GBR II land (geografisk risiko for BSE) og har tidligere, pga god BSE-status, fått tilpasningstekst mhp antall normalslakta storfe som må testes.

Mattilsynet har rådført seg med Veterinærinstituttet. Basert på dagens BSE-status anses det ikke som faglig nødvendig å øke testingen av sauer mhp TSE og det bes om følgende tilpasningstekst:

In Annex III, Chapter A, Part II, point 2 (a), Table A the following shall be added:

“Norway

10 000”

Dette vil si at antall sauer som skal testes ikke økes, men at det fortsettes å teste 10 000 normalslakta sau. Det er ikke bedt om tilpasningstekst mhp økningen av selvdøde sauer som skal testes da vi uansett legger opp til å ta alle vi klarer i denne kategorien. 

Mattilsynet utarbeidet 7. juni ”Fact sheet” og forslag til tilpasningstekst som ble oversendt LMD.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1041/2006
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006R1041

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.08.2006
Frist returnering standardskjema: 25.08.2006
Dato returnert standardskjema: 07.09.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.01.2008
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2008
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Ja
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.01.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen