Fôr - tilsetningsstoffer

Kommisjonsforordning (EF) nr. 600/2005 av 18. april 2005 om ny godkjenning for 10 år for et koksidiostatikum, midlertidig godkjenning for et tilsetningsstoff og varig godkjenning for visse tilsetningsstoffer til fôrvarer...

Commission Regulation (EC) No 600/2005 of 18 April 2005 concerning a new authorisation for 10 years of a coccidiostat as an additive in feedingstuffs, the provisional authorisation of an additive and the permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.06.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 130/2006 av 21. oktober 2005. Den ble gjennomført ved forskrift 25. oktober 2005 nr. 1252 om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir varig godkjenning for et koksidiostatikum og tre produkter som inneholder mikroorganismer, og midlertidig godkjenning for ett produkt som inneholder en mikroorganisme. Den permanente godkjenningen gjelder:

  • Salinomax 120GR (E 766) inneholder salinomycin-Na 120g/kg som aktivt stoff. Godkjenningen gjelder bruk til slaktekylling og har en varighet på 10 år.
  • Mikroorganismene Enterococcus faecium ATCC 53519 / Enterococcus faecium ATCC 55593 , 1:1, (E1709), handelsnavn Pioneer PDFM, til slaktekylling.
  • Mikroorganismene Bacillus licieniformis DSM 5749 / Bacillus subtilis DSM 5750 , 1:1, (E 1700), handelsnavn Bioplus 2B, til slaktekalkun og kalv.
  • Mikroorganismen Saccharomyces cervisiae NCYC Sc 47 (E1702), handelsnavn Biosafe SC47, til slaktekanin.

De tre sistnevnte produktene er tidligere godkjent til andre dyrearter. For koksidiostatikumet er det tidligere godkjent ”Sacox 120 microgranulat” som inneholder salinomycin-Na som aktivt stoff (kommisjonsforordning (EF) nr. 1463/2004 av 17.august 2004).

Den midlertidige godkjenningen gjelder:

  • Mikroorganismen Lactobacillus acidophilus DSM 13241, (25), handelsnavn MLB, til hund og katt.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet fant ved sin vurdering rettsakten er relevant og akseptabel. Salinomycin-Na ble godkjent i Norge første gang i 1990, og denne godkjenningen bør derfor kunne videreføres.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i juni 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0600/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0600

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.04.2005
Frist returnering standardskjema: 02.06.2005
Dato returnert standardskjema: 22.06.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 21.10.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 130/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 25.10.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 04.11.2005

Lenker