Kadmium i gjødsel - Sverige

Kommisjonsvedtak 2006/347/EF den 3 januar vedrørende nasjonale bestemmelser i Sverige i medhold av artikkel 95(4) i avtalen om lovlig makismalt innhold av kadmium i gjødsel ...

Commission Decision 2006/347/EC of 3 January on the national provisions notified by the Kingdom of Sweden under Article 95(4) of the EU Treaty concerning the maximum admissible content of cadmium in fertilisers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.06.2006

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 04.07.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XIV. Gjødsel

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Vedtaket gir Sverige en videreføring av sin grenseverdi for maksimalt lovlig innhold av kadmium i gjødsel. Denne grenseverdien er på 100 mg Cd per kg fosfor.  

Vurdering

Vedtaket medfører ingen regelverksendringer i Norge

Andre opplysninger

Norge har tilsvarende grenseverdi for maksimalt innhold av kadmium i gjødsel. Denne grenseverdien gjelder fram til 2009. Grunnen til tidsbegrensningen er at Kommisjonen arbeider med å lage et regelverk for å begrense forurensning av kadmium via gjødsel for hele EU. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/347/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0347

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.05.2006
Frist returnering standardskjema: 03.07.2006
Dato returnert standardskjema: 04.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 149/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen