Økologi - tredjelandsliste

Kommisjonsforordning (EF) nr. 956/2006 av 28. juni 2006 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 når det gjelder liste over tredjestater som visse landbruksprodukter som er produsert økologisk, må ha opprinnelse i for å kunne omsettes innenfor Fellesskapet...

Commission Regulation (EC) No 956/2006 of 28 June 2006 amending Regulation (EEC) No 94/92, as regards the list of third countries from which certain agricultural products obtained by organic production must originate to be marketed within the Community...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.07.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Innledning

Det er utarbeidet en liste over godkjente tredjeland som det kan importeres visse landbruksprodukter fra, som kan markedsføres som økologiske i EØS-området. For å komme på denne lista, må landene søke EU om godkjenning. De må så vise til at de oppfyller de krav som stilles til dem, jf. artikkel 11. stk 1, i  forordning (EØF). 2092/91 og forordning (EØF) 94/92 (med tilhørende endringer).  

Bakgrunn

India

India har bedt om å bli tatt opp på lista over godkjente tredjeland, og har lagt fram de opplysninger som kreves i henhold til artikkel 2, stk2, i forordning(EØF) nr. 94/92. På grunnlag av en gjennomgang av disse opplysningene og derpå følgende diskusjon med de indiske myndighetene har en konkludert med at landets regler for produksjon og inspeksjon av landbruksprodukter svarer til reglene i forordning (EØF) nr. 2092/91. Kommisjonen har også foretatt kontroll på stedet av reglene for produksons- og inspeksjonssystemer som brukes i India.

Costa Rica og New Zealand

Gyldigheten for Costa Ricas og New Zealands oppførelse på lista utløper 30. juni 2006. For å unngå handelsbrudd er det nødvendig å forlenge varigheten for disse landenes oppføring på lista.

Australia

Et kontrollorgans navn er endret  og et annet kontrollorgan er blitt korrigert.

Sveits

Sveits ønsker å endre betingelsene for sin oppføring på lista.

New Zealand

New Zealand ønsker å endre navn på kontrollorganer.

Endringer

I vedlegg til forordning (EØF) nr. 94/92 endres:

Australia

Pkt 3. : Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA) erstattes av Organic Growers of Australia Inc. (OGA)

Costa Rica,

Pkt 5 endres varighet for inkludering fra 30.06.2006 til 30.06.2011

India: inkluderes med følgende tillatelser:

Produkter: ikke bearbeidede økologiske, vegetabilske produkter og for næringsmidler som hovedsakelig består av en eller flere ingredienser av økologiske, vegetabilsk opprinnelse.

Opprinnelse: produsert i India

Kontrollorganer:

—     BVQI (India) Pvt. Ltd

—     Ecocert SA (India Branch Office)

—     IMO Control Private Limited

—     Indian Organic Certification Agency (INDOCERT)

—     International Resources for Fairer Trade

—     Lacon Quality Certification Pvt. Ltd

—     Natural Organic Certification Association

—     OneCert Asia Agri Certification private Limited

—     SGS India Pvt. Ltd.

—     Skal International (India)

—     Uttaranchal State Organic Certification Agency (USOCA)

Varighet for inkludering: 30.06.2009

Sveits:

Pkt 1b, siste strekpunkt som angår biavl faller bort.

Pkt 3: Nytt kontrollorgan: Bio Test Agro (BTA)

New Zealand:

Pkt 3: Nytt kontrollorgan:AgriQuality, mens kontrollorganet Certenz forsvinner

Pkt 5: Varighet for inkludering endres fra 30.06.2006 til 30.06.2011

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

For å unngå handelshindringer mellom land hvor det er etablert en handelspraksis, er det av betydning å forlenge datoer for inkludering på godkjent tredjelandsliste for økologiske landbruksprodukter.
Det er påkrevet å ajourføre kontrollorganer på godkjent tredjelandsliste.
Det er per i dag noe import av økologiske landbruksprodukter fra India til Norge. Det har ikke vært meldt om uregelmessigheter med denne handelen.


Konklusjon:  
Rettsakten er akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er godkjent av Seksjon for planteproduksjon og husdyrbruk i Matpolitisk avdeling, Landbruks- og matdepartementet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0956/2006
Basis rettsaktnr.: 0094/1992
Celexnr.: 32006R0956

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.06.2006
Frist returnering standardskjema: 11.08.2006
Dato returnert standardskjema: 23.08.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.04.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 010/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 28.04.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen