Såvarer - vekt såkornpartier

Kommisjonsdirektiv 2006/55/EF av 12. juni 2006 om endring av vedlegg III til rådsdirektiv 66/402/EØF når det gjelder maksimumsvekt på såkornpartier...

Commission Directive 2006/55/EC of 12 June 2006 amending Annex III to Council Directive 66/402/EEC as regards the maximum weight of seed lots...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.07.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: III. Plantesanitære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 8. desember 2006 ved EØS-komiteens beslutning nr 143/2006.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter en økning i maksimumsvekt for partier av såkorn fra 25 til 30 tonn. Dette gjelder artene Triticum aestivum (hvete), Triticum durum (durumhvete), Triticum spelta (spelt), Secale cereale (rug), Triticosecale (rughvete), Avena sativa (havre), Oryza sativa (ris) og Hordeum vulgare (bygg).

Med parti menes en mengde såvare (her: såkorn) av rimelig ensartet kvalitet innenfor en gitt maksimalvekt, og som er grunnlag for en samlet sertifisering iht. til forskriftens kvalitetskrav.

Merknader

Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Rettsakten medfører behov for endring i forkriften ved at maksimumsvekt for et såkornparti endres fra 25 til 30 tonn.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringen er en oppfølging av tilsvarende endringer som tidligere er gjort i OECD og ISTA (den internasjonale frøkontrollorgansisasjonen). Økningen i partistørrelse medfører ikke noen reduksjon av betydning i ensartetheten i et parti. Et parti på 30 tonn kan derfor sertifiseres som en enhet. 

En slik økning i partistørrelse vil bidra til økt effektivisering i såvareproduksjonen, og til reduserte kostnader for såvarebransje og brukere av såvaren.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/55/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006L0055

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.06.2006
Frist returnering standardskjema: 25.07.2006
Dato returnert standardskjema: 24.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 08.12.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 143/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.08.2006
Høringsfrist: 17.10.2006
Frist for gjennomføring: 21.12.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker