Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/384/EF av 29. mai 2006 om endring av vedtak 2006/135/EF når det gjelder opprettelse av områdene A og B i visse medlemsstater etter utbrudd av høypatogen aviær influensa...

Commission Decision 2006/384/EC of 29 May 2006 amending Decision 2006/135/EC as regarding the establishment of ares A and B in certain member States due to outbreaks of highly pathogenic avian influenza...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Rettsakten erstatter vedlegg I i vedtak 2006/135/EF med et vedlegg som geografisk angir A- og B-soner i Danmark. De danske områdene er satt til å vare til 28. juni 2006. Samtidig tas svenske og tyske A- og B-områder ut av vedlegget, da disse er opphevet fra henholdsvis 24. april og 8. mai. Formålet med vedtaket er å definere områder i EU som er omfattet av bestemmelser om A- og B-soner opprettet som følge av funn av høypatogen aviær influensa H5N1 i fjørfe, samt å angi varigheten av områdene.

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Vurdering

Det er utarbeidet et utkast 7. april 2006 til forskrift om bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap, som gjennomfører bl.a. vedtak 2006/135/EF. Forskriftsutkastet vil fastsettes ved utbrudd av høypatogen aviær influensa. Ny rettsakt som er erstatter 2006/135/EF ble fastsatt 14. juni 2006, vedtak 2006/415/EF. Utkastet av 7. april er derfor blitt oppdatert i juni.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/384/EF
Celexnr.: 32006D0384

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker