Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/396/EF av 2. juni 2006 om endring av vedtak 2005/710/EF når det gjelder visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa hos fjørfe i Romania...

Commission Decision 2006/396/EC of 2 June 2006 amending Decision 2005/710/EC as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in Romania (notified under document number C(2006) 2137)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 07.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU. Rettsakten er gjennomført ved forskrift 13. juni 2006 nr. 625 om endring i forskrift 14. oktober 2005 nr. 1202 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Romania.

Sammendrag av innhold

Rettsakten retter seg mot Romania og medlemsstatene etter utbrudd av aviær influensa. Romania har konstantert nye tilfeller av fugleinfluensa hos fjørfe i regionen Brasov, som ligger utenfor de områder i Romania som er omfattet av regionalisering ved vedtak 2005/710/EF. På bakgrunn av den aktuelle sykdomssituasjonen utvides listen over områder i Romania med restriksjoner i forhold til import av ferskt kjøtt av fjørfe, struts, oppdrettsfugl og fuglevilt til EU.

Forbudet gjelder også kjøttprodukter og blandingsprodukter inneholdende kjøtt fra de nevnte arter. Videre gjøres det forbud mot import av råvarer inneholdende komponenter av ovennevnte arter til bruk i produksjon av vanlig fôr og kjæledyrfôr. Samtidig er det forbudt å innføre konsumegg, ubehandlede trofeer av fugler og ubehandlede fjær og fjærkomponenter.

Unntatt fra importforbudet gjelder produkter av fugl slaktet før 1. august 2005. Unntaket gjelder også for kjøttprodukter av fjørfe, struts, oppdrettsfugl og fuglevilt, når kjøttproduktet er varmebehandlet i henhold til bokstavene B, C eller D i kapittel 4 i vedlegg II til vedtak 2005/432/EF.

Videre skal forsendelser av ferskt kjøtt av fjørfe, struts og fuglevilt, kjøttprodukter og blandingsprodukter av nevnte arter, samt råvarer inneholdende komponenter av ovennevnte arter til bruk i produksjon av vanlig fôr og kjæledyrfôr følges av et helsesertifikat.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/396/EF
Celexnr.: 32006D0396

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 13.06.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker