Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/415/EF av 14. juni 2006 angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Fellesskapet og oppheving av vedtak 2006/135/EF...

Commission Decision 2006/415/EC of 14 June 2006 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the Community and repealing Decision 2006/135/EC (notified under document number C(2006) 2400)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 16.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gir bestemmelser om bekjempelse av høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe og andre fugler i fangenskap. Den opphever vedtak 2006/135/EF for å sørge for overensstemmelse med tiltakene i vedtak 2006/416/EF som omhandler bekjempelsestiltak ved utbrudd av høypatogen aviær influensa generelt hos fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Tiltakene omfatter opprettelse av A- og B-områder, der A-området er et høyrisikoområde og B-området et lavrisikoområde som skiller A-området fra resten av landet. Det gjelder restriksjoner på forflytninger i og fra områdene, med detaljerte vilkår for å gi unntak.

De danske A- og B-områdene fra vedtak 2006/135/EF videreføres i rettsaktens vedlegg I. A- og B-områder i Ungarn tas inn i rettsakten.

Merknader

Rettsakten medføret behov for en bekjempelsesforskrift for aviær influensa. Gjeldende norsk regelverk på området:

Forskrift om 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer. Forskrift 19. mars 1965 nr. 9941 om fortegnelse over sjukdommer som omfattes av matloven Instruks 8. juli 2004 om bekjempelse av visse A og B-sykdommer Forskrift 9. mars 2006 nr. 297 om tiltak ved mistanke om eller bekreftet høypatogen aviær influensa hos viltlevende fugl Forskrift 5. desember 2005 nr. 1417 om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap

Utkast 7. april 2006 til forskrift om bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap

Gjennomføring av bestemmelsene ved utbrudd av høypatogen aviær influensa H5N1 kan medføre administrative konsekvenser for Mattilsynet og store økonomiske konsekvenser for berørte dyreeiere og virksomheter, eventuelt også større deler av fjørfenæringen. Dyrevelferdsmessige konsekvenser må også påregnes.

Vurdering

Rettsakten utfyller vedtak 2006/416/EF vedr. overgangsbestemmelser som skal gjelde fram til direktiv 2005/94/EF om fellesskapets tiltak for kontroll av aviær influensa (AI-direktivet) gjennomføres fra 1. juli 2007. Rettsakten omhandler bekjempelse av høypatogen aviær influensa H5N1 spesielt og vedtak 2006/416/EF gjelder bekjempelse av høypatogen aviær influensa generelt. Rettsakten skal understøtte de lokale bekjempelsestiltakene ved å regionalisere utbruddslandet ved å atskille områder med smitte av H5N1 fra andre deler av landet. Behovet for et overgangsregelverk skyldes at gjeldende AI-direktiv 92/40/EØF er lite oppdatert mot dagens situasjon. 

Mattilsynet har utarbeidet en foreløpig bekjempelsesplan for aviær influensa i tråd med det nye AI-direktivet. Planen er publisert, men endringsbehov er identifisert. Det er også utarbeidet et utkast 7. april 2006 til forskrift om bekjempelse av høypatogen aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap, som var ment som en felles implementering av bestemmelsene i vedtak 2006/135/EF og direktiv 92/40/EØF, utfylt av direktiv 2005/94/EF. Utarbeidelse av tilhørende instrukser er imidlertid ikke ferdigstilt.

Bestemmelsene i vedtak 2006/415/EF er nå innarbeidet i nevnte forskriftsutkast. Fordi utkastet er preget av de uklare forhold som var mellom rettsaktene 2006/135/EF, 92/40/EØF og 2005/94/EF på tidspunktet det ble utarbeidet, er det behov for å utarbeide et bedre regelverk – et regelverk som kan fungere over tid. Mattilsynet har derfor ikke lagt opp til at utkastet fastsettes i en situasjon uten påvisning, men at det kan skje under en krisesituasjon, jf. brev av 7. april 2006 fra LMD om utvidet delegering og brev med samme dato om unntak fra høring. Arbeidet med en bedre forskrift vil bli igangsatt etter sommerferien og vil ta sikte på å implementere bestemmelser i denne rettsakten og bestemmelser i direktiv 2005/94/EF (og dermed 2006/416/EF) i en felles forskrift. 

Det er derfor behov for ekstra tid for å gjennomføre rettsakten. 

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/415/EF
Celexnr.: 32006D0415

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen