Vet - akvakultur

Kommisjonsvedtak 2005/67/EF av 28. januar 2005 om endring av vedlegg I og II i vedtak 2003/634/EF som godkjenner programmer for å oppnå status som godkjent sone eller godkjent anlegg i ikke-godkjent sone, når det gjelder hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) ...

Commission Decision 2005/67/EC of 28 January 2005 amending Annexes I and II to Decision 2003/634/EC approving programmes for the purpose of obtaining the status of approved zones and of approved farms in non approved zones with regard to viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haemato...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 137/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer liste over soner og anlegg med programmer for å oppnå status som godkjent sone eller godkjent anlegg, i soner som ikke er godkjent som fri for fiskesykdommene hemorrhagisk virusseptikemi (VHS) og/eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN). Vedlegg I gir en oppdatert liste over programmer for å oppnå status som sone godkjent fri for VHS og/eller IHN. Vedlegg II gir en oppdatert liste over programmer for å oppnå status som godkjent anlegg i en sone som ikke er godkjent fri for VHS og/eller IHN. 

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/67/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0067

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 17.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker