Vet - bluetongue-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/138/EF av 16. februar 2005 om endring av vedtak 2003/828/EF når det gjelder flytting av dyr fra og innen restriksjonssone i Portugal i forbindelse med utbrudd av bluetongue i medlemsstaten...

Commission Decision 2005/138/EC of 16 February 2005 amending Decision 2003/828/EC as regards movements of animals from and inside a restricted zone in Portugal, in relation to an outbreak in that Member State...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er foranlediget av et utbrudd av bluetongue i kommunen (concelho) Idanha-a-Nova i Portugal. Bestemmelsene i vedtak 2003/828/EF om unntak fra forbudet mot forflytning av dyr ut av sperresoner bør derfor også omfatte Portugal. Dette gjøres i denne rettsakten ved å utvide og avgrense sone F i overensstemmelse med de geografiske, økologiske og epidemiologiske faktorer relatert til bluetonguesituasjonen i de berørte områder i Portugal. De berørte områdene i Portugal beskrives i vedlegg I, under sone F.

Merknader

Forskriften er gjennomført ved forskrift 9. mars 2006 nr. 299 om risiko- og observasjnssoner i forbindelse med bluetongue og betingelser for transport ut av og gjennom disse sonene, som erstattet forskrift 21. februar 2002 nr. 57 om særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av bluetongue fra Italia, Frankrike, Hellas, Spania og Portugal.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1. Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/138/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0138

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2005
Frist returnering standardskjema: 07.04.2005
Dato returnert standardskjema: 10.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.03.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 12.04.2006

Lenker