Vet - bluetonguetiltak

Kommisjonsvedtak 2005/216/EF av 9. mars 2005 om endring av vedtak 2003/828/EF når det gjelder unntak fra forbudet mot å flytte dyr innen et land...

Commission Decision 2005/216/EC of 9 March 2005 amending Decision 2003/828/EC as regards exemptions from the exit ban for domestic movements of animals...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer artikkel 3 i kommisjonsvedtak 2003/828/EF som omhandler beskyttelses- og overvåkingssoner opprettet i forbindelse med utbrudd av bluetongue i noen av medlemsstatene. I nevnte rettsakt avgrenses sonene i overensstemmelse med spesifikke epidemiologiske forhold, samtidig som det fastsettes betingelser for unntaket fra forbudet mot transport/forflytning av dyr, egg, sæd og embryo ut av og gjennom disse sonene. Jfr. også vedtak 2000/75/EF som omhandler generelle bestemmelser for bekjempelse og utryddelse av bluetongue hos småfe.

Rettsakten endrer vedtak 2003/828/EF slik at innenlands transport/flytting av dyr, samt egg, sæd og embryo av disse, ut av og gjennom beskyttelses- og overvåkingssonene, likevel blir tillatt dersom visse, spesifikke krav oppfylles. Disse kravene beror i stor grad på det faktum at vektoren, som følge av vinteren, har sluttet å være aktiv og at det av den grunn ikke lenger spres bluetonguevirus.

Kompetent myndighet skal sørge for at unntaket i dette vedtaket ikke lenger kommer til anvendelse når vektoren igjen er aktiv i sonene.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring da det i denne rettsakten bare dreier seg om innenlandsk forflytning i de medlemsstater hvor bluetongue forekommer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i april 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/216/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0216

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.03.2005
Frist returnering standardskjema: 28.04.2005
Dato returnert standardskjema: 10.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker