Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - dyrevern, transport

Rådsforordning (EF) nr. 1/2005 av 22. desember 2004 om beskyttelse av dyr under transport og liknende virksomhet og endring av direktivene 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97...

Council Regulation (EC) No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives 64/432/EEC and 93/119/EC and Regulation (EC) No 1255/97...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.02.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 1/2005 av 27. januar 2006.

Rettsakten tok til å gjelde 25. januar 2005 i EU. Den trer i kraft 5. januar 2007, bortsett fra artikkel 6(5) (krav om skriftlig bevis for skikkethet for å drive dyretransport eller være medhjelper under transport) som først trer i kraft 5. janaur 2008.

Sammendrag av innhold

Generelt

·         Rettsakten gjelder transport av dyr i næringsøyemed, og skal erstatte direktiv 91/628/EØF og forordning (EF) nr. 1255/97 og forordning (EF) nr. 411/98, som utgjør EUs transportregelverk i dag. Rettsakten er ment å trå i kraft 5. januar 2007.
·         Virkeområde: All næringsmessig transport av levende virveldyr, unntatt transport av dyr direkte til eller fra veterinær eller klinikk, eller etter anbefaling fra veterinær. Dette inkluderer spesifikke former for kontroll, som embetsmenn skal utføre, på sendinger til og fra Fellesskapet.
·         Transportør: Enhver fysisk eller juridisk person som transporterer dyr for egen eller tredjeparts regning.
·         Transporttidene forblir uendret.
·         Få og små endringer i krav til dyretetthet:
§       Krav om 10 % større areal for drektig storfe under sjøtransport
§       Lastetettheten for svin på ca. 100 kg bør ikke overstige 235 kg/m2 under jernbane- og vegtransport

De viktigste endringene i regelverket er:
All transport:
·         Deler av rettsakten gjelder også alle steder hvor dyr blir lastet, losset og håndtert, inkludert slaktehus og livdyrmarkeder. Personell som håndterer dyr i forbindelse med transport inklusive oppsamlingssteder/livdyrmarkeder skal ha godkjente opplæringskurs.
·         EU-standardisert autorisasjon av transportører, utveksling av informasjon mellom medlemsland: Transportører skal ha en EU-standardisert autorisasjon, som skal være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten i det/de medlemsland dyr transporteres. Transportører må ikke ha begått alvorlige brudd på dyrevernsbestemmelser de siste 3 år før eventuell autorisasjon, med mindre de kan vise til at de har utført alle nødvendige tiltak for å unngå nye overtredelser. Autorisasjonen skal revurderes hvert 5. år. Tilsynsmyndigheten skal meddele eventuelle overtredelser av regelverket til tilsynsmyndigheten i det medlemslandet som gav transportøren autorisasjon. Brudd på regelverket kan føre til inndragning av autorisasjon, suspensjon, samt nekting av transitt gjennom enkelte medlemslands territorier.
·         Forbud mot transport av nyfødte dyr hvor navlestrengen ikke er helet. Forbud mot å transportere unge dyr mer enn 100 km: gris yngre enn 3 uker, lam yngre én uke, kalv yngre enn 10 dager, føll yngre enn 4 måneder (gjelder bare langtransport for føll).
·         Forbud mot kommersiell transport av hunder og katter yngre enn 8 uker, dersom de ikke er i følge med moren.
·         Forbud mot å transportere dyr i siste 10 % av drektighetstiden og første uke etter fødsel.
·         Dersom lasting eller lossing varer mer enn fire timer, stilles det krav til at dyrene ubundet skal kunne fóres og vannes utenfor transportmidlet, samt at arbeidet overvåkes av en autorisert veterinær (gjelder ikke fjørfe).
·         Dyr som er bundet og dyr som ikke er bundet må transporteres atskilt.


Langtransport (over 8 timer):
·         Oppgraderte krav til transportmidler, særlig når det gjelder mekanisk ventilasjon (temperaturovervåking, automatiserte registreringer, alarm i førerhus) og mulighet for tildeling av vann. Transportmidler som brukes til langtransport skal være godkjent av tilsynsmyndigheten i henhold til materielle krav, og registreres i en elektronisk database for lastebiler, containere og sjøfartøy.
·         EU-standardisert autorisasjon av langtransporttransportører, krever i tillegg gyldige kompetansebeviser for alle sjåfører og ledsagere, samt gyldig godkjenning av samtlige transportmidler som skal brukes til langtransport, detaljerte opplysninger om overvåking og sporing av den enkelte transportmiddel, samt beredskapsplaner for nødsituasjoner.
·         Overvåking av transportmidlenes bevegelser ved hjelp av obligatorisk satellittbasert navigeringssystem innen 1. januar 2007 (for nye lastebiler, og 1. januar 2009 for alle).
·         Systematisk kontroll av langtransport: Reiseplan skal kontrolleres og underskrives av kompetent myndighet før transporten starter. (gjelder all langtransport, ikke bare grensekryssende transport). Kompetent myndighet skal i form av kontroller underveis kunne etterprøve om rettsakten blir overholdt. Ved grensekryssing skal offentlige veterinærer sjekke transportørautorisasjon, dyretransportsjåførs og ledsagers kompetansebevis, transportmidlet og godkjent reiseplan, samt at dyrene er egnet for videre transport. Utvidet reise-log skal sjekkes på ankomststedet og dyrenes tilstand rapporteres. Skjemaene for kontroll er EU-standardisert.
·         Alle livdyrferjer som opererer fra Fellesskapets havner skal godkjennes i henhold til spesielle kriterier og være sertifiserte. Sertifiseringen gjelder for høyst 5 år om gangen. Krav til mekanisk ventilasjon i rom der dyr transporteres.
·         Kompetent myndighet skal kontrollere livdyrferjer før og under lasting og lossing av dyr for å se til at ferja er bygget og utstyrt forhold til antall dyr og art som skal transporteres. I tillegg skal de kontrollere at dyrene er egnet for videre transport.
·         Fjørfetransport: Fjørfe skal ha mat og vann hvis transporten varer mer enn 12 timer. Ved transport i container/kasse/bur stilles krav til at nødvendige tiltak gjennomføres for å begrense at dyr rammes av urin og ekskrementer fra dyr plassert høyere oppe.
·         Hester skal transporteres atskilt (i individuelle bokser) ved langtransport.
·         Forbud mot langtransport av uinnridde, uinnkjørte og utemmede hester.
·         Forbud mot transport av hestedyr i kjøretøyer med flere dekk, med mindre det øverste dekket ikke brukes.

Korttransport (under enn 8 timer):
·         Ved transport av egne dyr i egne transportmidler til sesongbeite, eller på strekninger kortere enn 50 km fra egen bedrift settes krav til kortest mulig transporttid, transportmidlets og på- og avlessingsfasilitetenes utforming og innredning, kvalifisert håndteringspersonell, samt at dyrene skal være egnet til transport. Det innføres kontroll og rapportering også for slik transport.
·         For transporter under 65 km stilles ikke krav om autorisasjon av transportør, eller kompetansebevis for dyretransportsjåfører eller ledsagere.
·         Utemmede dyr i hestefamilien må ikke transporteres i grupper på over 4 dyr.

Merknader

Rettsakten krever endring i følgende forskrifter:

Forskrift 2. april 2001 nr. 384 om transport av levende dyr

Forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe,

Forskrift 25. mars 2002 nr. 304 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin, og

Forskrift 28. august 1995 nr. 775 om dyrevern i slakterier.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i februar 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0001/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R0001

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2005
Frist returnering standardskjema: 23.02.2005
Dato returnert standardskjema: 25.02.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.01.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen