Vet - grensekontroll

Kommisjonsvedtak 2005/13/EF av 13. januar 2005 om endring av vedtak 2001/881/EF som setter opp liste over grensekontrollstasjoner som er godkjente for veterinærkontroll av dyr og animalske produkter fra tredjestater og oppdatering av detaljerte regler for kontroller som skal utføres av eksperter ...

Commission Decision 2005/13/EC of 3 January 2005 amending Decision 2001/881/EC drawing up a list of border inspection posts agreed for veterinary checks on animals and animal products from third countries and updating the detailed rules concerning the checks to be carried out by experts of the Co...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning nr. 137/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2001/881/EF, som i tillegg til å oppdatere listen opp alle godkjente veterinære grensekontrollstasjoner (BIP’er) i Fellesskapet, også har regler om at alle BIP’er skal kontrolleres av Kommisjonens veterinæreksperter (Food and Veterinary Office, FVO) hvert år. Det kan etter vurdering besluttes å redusere kontrollen, men hver BIP skal kontrolleres minst hvert tredje år.
Etter forordning (EF) nr. 745/2004 som gjelder for import av animalske produkter til personlig forbruk, kan medlemsstatene opprette kontrollpunkter utenom de veterinære grensekontrollstasjonene for å utføre kontroll med animalske produkter som reisende bringer med seg. Kommisjonen mener at også denne kontrollen bør overvåkes av FVO.
Rettsakten endrer derfor artikkel 2 i vedtak 2001/881/EF for å gi regler også om inspeksjon av kontrollpunkter (andre utpekte grenseinnganger for varer og personer fra tredjeland enn grensekontrollstasjonene). Det fastsettes detaljerte regler om hvordan FVOs inspeksjoner både på grensekontrollstasjonene og kontrollpunktene skal være. Inspeksjonene skal ta utgangspunkt i vurdering av bl.a. potensiell risiko og konsekvensene av en rekke faktorer for folke- og dyrehelsa i Fellesskapet. Kommisjonen bestemmer hvor og hvor ofte det skal kontrolleres ut fra erfaring fra tidligere inspeksjoner, opplysninger som samles inn gjennom TRACES-systemet, opplysninger som den enkelte medlemsstat skal sende inn etter forordning (EF) nr. 745/2004 og følgende elementer:
·         kvalitative og kvantitative handelsmønstre i medlemsstatene, herunder hva som importeres og opprinnelsesland
·         relevante opplysninger om eventuell ulovlig import og potensiell risiko for innførsel av sykdom
·         meldinger gjennom RASFF-systemet
·         andre relevant opplysninger

Kommisjonen skal som tidligere årlig sende medlemsstatene kontrollrapporten for alle grensekontrollstedene som er inspisert, sammen med en rapport om utviklingen av den generelle situasjonen på de godkjente kontrollstedene (både grensekontrollstasjoner og kontrollpunkter).


Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Ved sin vurdering av rettsakten uttalte Mattilsynet at det er viktig at kontroll og inspeksjon av den felles EØS-grensen er ensartet for å hindre introduksjon av smittsomme sykdommer for dyr og mennesker. Etter ESAs siste inspeksjon av grensekontroll i Norge ble norske myndigheter oppfordret til å definere sitt ansvar og til å identifisere grenseinnganger med hensyn på ulovlig import.

På bakgrunn av folke- og dyrehelsemessige farer ved privatimport skal FVO sette fokus på hvordan medlemsstatene gjennomfører kontrollen av privat importerte varer og varer som medbringes i personers bagasje andre steder enn ved grensekontrollstasjonene. Alle grenseinnganger (entry points) med persontrafikk/varer fra tredjestater (havn, flyplass, post) vil kunne representere en fare for introduksjon av smittsomme sykdommer. Det er medlemsstatenes ansvar å sikre at reisende, eller den som er ansvarlig for import av varen er klar over gjeldende regelverk for ikke-kommersiell import av animalske produkter, jf. forordning (EF) nr. 745/2004. I forbindelse med gjennomføring av forordningen må det vurderes om det skal foretas utvidet kontroll ved grenseinnganger der det ikke er BIP, enn det som i dag utføres av tollmyndighetene på vegne av Mattilsynet.

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Opplysningene i notatet er lagt grunnlag i rammenotat utarbeidet av Mattilsynet, Nasjonalt senter for fisk og sjømat, i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/13/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0013

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.01.2005
Frist returnering standardskjema: 23.02.2005
Dato returnert standardskjema: 17.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker