Vet - grensekontrollstasjoner

Kommisjonsvedtak 2005/102/EF av 26. januar 2005 om endring av vedtakene 2001/881/EF og 2002/459/EF når det gjelder listen over grensekontrollstasjoner...

Commission Decision 2005/102/EC of 26 January 2005 amending Decisions 2001/881/EC and 2002/459/EC as regards the list of border inspection posts...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 137/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtakene 2001/881/EF og 2002/459/EF. Vedtak 2001/881/EF lister de godkjente veterinære grensekontrollstasjonene i Fellesskapet, og har bestemmelser om den kontrollen som Kommisjonens eksperter skal utføre med grensekontrollstasjonene. Med bakgrunn i utviklingen i enkelte medlemsstater og inspeksjoner utført i henhold til 2001/881/EF er det behov for å oppdatere listen over grensekontrollstasjoner. Endringene inkluderer oppføring av fire grensekontrollstasjoner i Latvia, en i Spania og tre i Ungarn på listen. En stasjon i UK og to i Frankrike strykes fra listen. Listen ajourføres når det gjelder hvilke kategorier dyr og produkt den enkelte grensekontrollstasjon er godkjent for. Listen inkluderer videre Traces-enhetsnumrene for alle grensekontrollstasjonene. Da listen har blitt endret flere ganger, erstattes nå hele listen med vedlegg I til denne rettsakten.

Vedtak 2002/459/EF lister alle enhetene i Animo-nettverket, som senere er erstattet av Traces. Også denne listen må oppdateres på bakgrunn av endringene i listen over grensekontrollstasjoner. Vedlegget til 2002/459/EF endres derfor i samsvar med vedlegg II til denne rettsakten.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Det må sendes ut en orientering til de norske grensekontrollstasjonene om oppdatert liste over godkjente grensekontrollstasjoner og enheter i Traces.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

 Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/102/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0102

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 17.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 137/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker