Vet - handel avlsmateriale småfe

Kommisjonsvedtak 2005/43/EF av 30. desember 2004 om endring av vedtak 95/388/EF når det gjelder oppdatering av modellen for helsesertifikat for handel innenfor Fellesskapet med sæd, eggceller og embryo fra sau og geit...

Commission Decision 2005/43/EC of 30 December 2004 amending Decision 95/388/EC as regards the updating of the model health certificates for intra-Community trade in semen, ova and embryos of the ovine and caprine species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder oppdatering av helsesertifikater som skal følge med ved handel med sæd, eggceller og embryoer fra sau og geit innenfor Fellesskapet.

Den generelle utformingen av sertifikatet skal fra 1. januar 2005 samsvare med modellen for samhandelssertifikat som brukes i meldesystemet TRACES. I sertifikatet skal offentlig veterinær fortsatt attestere for at vilkårene i direktiv 92/65/EØF er oppfylt. Det nye er at det i tillegg skal attesteres for at sæden, eggcellene eller embryoene oppfyller i kapittel A(I) i vedlegg VIII til forordning (EF) nr. 999/2001 (TSE-forordningen).

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1. Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i februar 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/43/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0043

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2005
Frist returnering standardskjema: 10.03.2005
Dato returnert standardskjema: 17.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen