Vet - kjæledyr til institusjoner m.m.

Kommisjonsvedtak 2005/64/EF av 26. januar 2005 om gjennomføring av rådsdirektiv 92/65/EØF angående importvilkår for katter, hunder og ildrer som skal til godkjente institusjoner, institutter eller sentra...

Commission Decision 2005/64/EC of 26 January 2005 implementing Council Directive 92/65/EEC as regards import conditions for cats, dogs and ferrets for approved bodies, institutes and centres...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 2005.

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 20. april 2006 nr. 431 om endring i forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryoer til og fra godkjente anlegg.

Sammendrag av innhold

Rettsakten angår kommersiell import og lister opp de betingelser som skal gjelde ved innførsel av katter, hunder og ildrer til institusjoner, institutter eller sentra som er godkjente i henhold til direktiv 92/65/EØF. Import vil bare være tillatt fra listeførte land. Vedlegg til rettsakten angir mal for helsesertifikat som skal følge dyrene ved import.

Rettsakten innebærer at reglene for handel med katter, hunder og ildrer minst tilsvarer reglene som gjelder ved privat import av de samme dyreslagene, jf. forordning (EF) nr. 998/2003. Dette er for å kunne forhindre at kommersiell import av dyr, i bedragerisk øyemed, kamufleres som privat import.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 20. februar 2004 nr. 453 om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryoer til og fra godkjente anlegg.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1. Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/64/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0064

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 17.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 20.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker