Vet - MKS, ref.lab.

Kommisjonsvedtak 2006/393/EF av 31. mai 2006 om utvelgelse av Fellesskapets referanselaboratorium for munn- og klauvsjuke...

Commission Decision 2006/393/EC of 31 May 2006 concerning the designation of the Community reference laboratory for foot-and-mouth disease...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.07.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjennomfører kravet i direktiv 2003/85/EF (munn- og klauvsjukedirektivet) om at det skal utpekes et referanselaboratorium for munn- og klauvsjuke. Kommisjonen har i nært samarbeid med medlemsstatene hatt en anbudsrunde for å velge laboratorium. Det ble også tatt hensyn til kravene i artikkel 12(2) i forordning (EF) nr. 882/2004 (kontrollforordningen) for å sikre samsvar med fôr- og næringsmiddellovgivning og dyrehelse- og dyrevernregelverk. The Institute for Animal Health, Pirbrigth Laboratory som støttes av the Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), er utpekt som referanselaboratorium for 5 år.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/393/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0393

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.06.2006
Frist returnering standardskjema: 21.07.2006
Dato returnert standardskjema: 21.07.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 072/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen