Vet - ND-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/65/EF av 28. januar 2005 om visse tilleggsgarantier i en overgangsperiode for Danmark i forbindelse med endring i landets ikke-vaksinerende status mot Newcastle disease...

Commission Decision 2005/65/EC of 28 January 2005 as regards certain transitional additional guarantees for Denmark in relation to the change of its non-vaccinating status against Newcastle disease...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten opphever kommisjonsvedtak 1991/552/EØF. Ved vedtak 1991/552/EØF av 27.september 1991 fikk Danmark status som en medlemsstat som, i forbindelse med handel innenfor Felleskapet og ved import fra tredjestater av levende fjørfe, ikke vaksinerer mot Newcastle disease. Forholdene i Danmark har imidlertid endret seg, og nå ønsker Danmark å vaksinere fjørfe mot sykdommen. Følgelig må landets status som ikke-vaksinerende medlemsstat opphøre. Rettsakten fastsetter også bestemmelser som i en overgangsperiode frem til 28. februar 2006, gir Danmark rett til å kreve visse tilleggsgarantier ved forsendelser av fjørfe som kommer fra medlemsstater som ikke har status som ikke-vaksinerende stater eller fra tredjestater. Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet - Hovedkontoret, Seksjon for smittestoff og biotoksiner, i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/65/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2005
Frist returnering standardskjema: 28.03.2005
Dato returnert standardskjema: 10.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker