Vet - registrering storfe

Kommisjonsvedtak 2005/422/EF av 3. juni 2005 om tillatelse til at Frankrike bruker ordningen i avdeling I i forordning (EF) nr. 1760/2000 i stedet for den statistiske beregningen av storfepopulasjonen i mai måned...

Commission Decision 2005/422/ÈC of 3 June 2005 authorising France to make use of the system establisehed by Title I of Regulation (EC) No 1760/2000 to replace the May survey of bovine livestock...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.08.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

26.11.2009: EØS-relevans endret. Rettsakten er opphevet i EU og rettsakten vil derfor ikke bli innlemmet i EØS-avtalen

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at Frankrike kan bruke det godkjente systemet for registrering og identifisering av dyr fastsatt i avdeling I i forordning (EF) nr. 1760/200 i stedet for de statistiske beregninger av storfepopulasjonen i mai måned i henhold til direktiv 93/24/EØF. 

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1. Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i juni 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/422/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0422

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.06.2005
Frist returnering standardskjema: 21.07.2005
Dato returnert standardskjema: 05.09.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.11.2009
Nummer for EØS-komitebeslutning: 000/2009
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.11.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen