Vet - reststoffundersøkelse

Kommisjonsvedtak 2005/34/EF av 11. januar 2005 som fastsetter harmoniserte standarder for analyse av visse reststoffer i produkter av animalsk opprinnelses importert fra tredjestater...

Commission Decision 2005/34/EC of 11 January 2005 laying down harmonised standards for the testing for certain residues in products of animal origin imported from third countries...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.03.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 138/2005 av 2. desember 2005.

Rettsakten ble gjennomført ved vedtak 3. april 2006 nr. 406 om endring i instruks for tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter tiltaksgrenser for stoffer med fastsatt MRPL (minimum required performance limit) i henhold til vedtak 2002/657/EF ved påvisning av rester av slike stoffer i animalske næringsmidler importert fra tredjestater. Analysene skal være utført i henhold til direktiv 97/78/EF. Rettsakten angir også hvilke virkemidler som skal anvendes ved funn. MRPLene som er fastsett i vedlegg II til vedtak 2002/657/EF skal brukes som tiltaksgrense uavhengig av hvilken matriks som er undersøkt. Dersom analyseresultatene er ved eller over den fastsatte MRPL er den aktuelle forsendelsen i strid med gjeldende regelverk. Ved funn skal kontrollmyndighetene holde forsendelsen tilbake. Myndighetene skal kreve at forsendelsen destrueres eller enten sendes tilbake til opprinnelsesland eller videre til en annen tredjestat. Dersom myndighetene tillater videresendelse skal alle parter være enige om nytt bestemmelsesland. Den ansvarlige for forsendelsen skal gjøre det nye mottakerlandet oppmerksom på hvorfor forsendelsen er blitt avvist. Det nye bestemmelseslandet må notifisere at de er villige til å ta imot forsendelsen. Videresendelse skal finne sted ikke mindre enn 60 dager etter at myndighetene har bestemt nytt bestemmelsesland, med mindre rettslige tiltak er igangsatt. Dersom forsendelsen ikke videresendes etter 60 dager, skal forsendelsen destrueres, med mindre myndighetene finner at utsettelsen er berettiget. Hvis partiet allerede befinner seg ute på markedet skal partiet tilbakekalles.

Når analyseresultatene er under MRPLene skal næringsmidlene ikke hindres fra å inngå i næringskjeden. Myndighetene skal føre journal over funnene i tilfelle gjentakelse. Dersom resultatene fra samme opprinnelse gjentatte ganger viser seg å overskride MRPLene i løpet av en 6-mnd periode, skal myndighetene informere Kommisjonen og de andre medlemsstatene.

Den ansvarlige for forsendelsen er forpliktet til å dekke utgiftene.

Merknader

Rettsakten krever endring i instruks 27. oktober 1999 nr. 1166 for tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse fra tredjeland.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet - Hovedkontoret, Seksjon for fremmedstoffer og tilsetningsstoffer, mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/34/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0034

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2005
Frist returnering standardskjema: 10.03.2005
Dato returnert standardskjema: 17.03.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 138/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.04.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker