Vet - salmonella-tiltak

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1003/2005 av 30 juni 2005 om gjennomføring av forordning (EF) nr. 2160/2003 angående Fellesskapets mål for reduksjon forekomsten av visse serotyper av salmonella i avlsflokker av Gallus gallus og endring av forordning (EF) nr. 2160/2003...

Commission Regulation (EC) No 1003/2005 of 30 June 2005 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 as regards a Community target for the reduction of the prevalence of certain salmonella serotypes in breeding flocks of Gallus gallus and amending Regulation (EC) No 2160/2003...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.09.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten implementerer zoonoseforordningens (forordning (EF) nr. 2160/2003) artikkel 4 om å sette felles mål for reduksjonen av zoonoser og zoonotiske agens i primærproduksjonen av animalske matvarer. Rettsakten fastsetter slikt felles mål for salmonella i avlsflokker av høns (Gallus gallus). Målsettingen gjelder serotyper av vesentlig betydning for folkehelsen.

Kommisjonen forutsetter at hver enkelt medlemsstat innen 1.1.2007 har etablert et program for å forebygge, kontrollere og bekjempe salmonella slik at fastsatt mål nås.
For verifisering må medlemsstatene gjennomføre en løpende kartlegging, jf. artikkel 1(2). Tekniske spesifikasjoner for denne kartlegging er gitt i vedlegg I til rettsakten.
Fastsatt mål skal revurderes etter ett års drift av overvåkningsprogrammene.

Rettsakten endrer zoonoseforordningens vedlegg I ved at 12 måneder endres til 18, dvs. at fristen Kommisjonen har satt for å fastsette et felles mål for reduksjon av salmonella i avlsfjørfe forlenges med 6 måneder.

Merknader
Rettsakten krever endring i kommende henvisningsforskrift for gjennomføringen av zoonoseforordningen (forordning (EF) nr. 2160/2003) i norsk rett, samt gjennomføring som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i september 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1003/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2005
Frist returnering standardskjema: 08.09.2005
Dato returnert standardskjema: 28.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen