Vet - salmonellatiltak

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1091/2005 av 12. juli 2005 om gjennomføring av bestemmelser i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003 om bruk av særlige kontrollmetoder innenfor rammene av nasjonale kontrollprogrammer for salmonella...

Commission Regulation (EC) No 1091/2005 of 12 July 2005 implementing Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Palriament and of the Council as regards requirements for the use of specific control methods in the framework of the national programmes for the control of salmonella...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.09.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten regulerer hvilke metoder som kan, skal eller ikke skal brukes i sammenheng med kontrollprogram for salmonella i kommersielt fjørfehold. I henhold til artikkel 8 i zoonoseforordningen (forordning (EF) nr. 2160/2003) kan Kommisjonen beslutte at visse metoder kan, skal eller ikke skal brukes i sammenheng med kontrollprogrammer for alle zoonoser og zoonotiske agens. Hovedregelen er at det ikke skal brukes antibakterielle midler og at vaksinering kan benyttes.
Det er et generelt forbud mot å bruke antimikrobielle midler for å kontrollere salmonella i voksne avlsfjørfe (Gallus gallus) som inngår i et lands kontrollprogram.
Det vil likevel være tillatt å bruke antimikrobielle midler i følgende situasjoner:
·         dyr som har salmonellainfeksjon med kliniske symptomer som man vil forvente medfører utilbørlig lidelse for dyrene
·         for å ta vare på verdifullt genetisk materiale med henblikk på å bygge opp nye salmonellafrie flokker, herunder «eliteflokker», flokker av truede arter og flokker som holdes i forskningsøyemed
·         etter individuell tillatelse fra ansvarlig myndighet når det foreligger en annen hensikt enn salmonellabekjempelse av en mulig infisert flokk, spesielt etter påvisning av salmonella i rugeri/klekkeri eller i driftsenheten
Bruk av antimikrobielle midler skal godkjennes og være under oppsyn av ansvarlig myndighet.

Det forbys bruk av levende vaksine mot salmonella i nasjonale kontrollprogram med mindre produsenten av vaksinen kan henvise til en bakteriologisk metode hvor man kan skille vaksinestammen fra naturlig forekommende stammer.

Merknader

Rettsakten krever endring i kommende henvisningsforskrift for gjennomføringen av zoonoseforordningen (forordning (EF) nr. 2160/2003) i norsk rett, samt gjennomføring som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i september 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1091/2005
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005R1091

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.07.2005
Frist returnering standardskjema: 08.09.2005
Dato returnert standardskjema: 28.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen