Vet - storfe, avl

Kommisjonsvedtak 2006/427/EF av 20. juni 2006 om fastsettelse av metoder for individprøving og avlsvurdering av godkjente avlsdyr av storfe...

Commission Decision 2006/427/EC of 20 June 2006 laying down performance monitoring methods and mehods for assessing cattle's genetic value for pure-bred breeding animals of the bovine species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 13.11.2006

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.  

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter metoder til individprøving og avlsvurdering av storfe. Den erstatter kommisjonsvedtak 86/130/EØF som har vært endret flere ganger. Rettsakten kodifiserer for klarhetens skyld det eksisterende regelverket.

Merknader

Rettsakten inneholder ikke elementer som ikke allerede er implementert i norsk regelverk. Jfr:  Forskrift om reinavla (godkjente) avlsdyr av storfe 13. januar 1999 http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19990113-0068.html

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2006/427/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32006D0427

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.06.2006
Frist returnering standardskjema: 11.08.2006
Dato returnert standardskjema: 15.11.2006
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 06.07.2007
Nummer for EØS-komitebeslutning: 072/2007
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.07.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen