Vet - storfeegg/-embryo/-sæd, avl

Rådsdirektiv 2005/24/EF av 14. mars 2005 når det gjelder bruk av egg og embryo og sædlager fra renavlede dyr av storfe...

Council Directive 2005/24/EC of 14 March 2005 with regard to the use of ova and embryos and storage centres for semen from pure-bred breeding animals of the bovine species...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer direktiv 87/328/EØF slik at sæd fra renavlede okser i tillegg til å lagres på godkjent oksestasjon, også kan lagres på godkjent sædlager. Endringen gjøres for å få samme bestemmelser i direktivene 87/328/EØF og 88/407/EØF. Det presiseres i rettsakten at godkjenning av raserene hunndyr av storfe, raserene okser til bruk i naturlig bedekning og bruk av egg og embryoer fra raserene hunndyr ikke kan forbys, begrenses eller hindres med mindre dyrehelsemessige hensyn tilsier det.

Rettsakten har mer omfattende regler om notifisering til Kommisjonen av nasjonale bestemmelser for å gjennomføre direktivet, enn det som er vanlig i rettsakter. Det er krav om henvisning til direktivet i nasjonale bestemmelser, og at det ved notifisering legges ved en tabell som viser samsvar mellom nasjonale bestemmelser og direktivet.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 13. januar 1999 nr. 68 om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i april 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Rådet
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/24/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005L0024

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.03.2005
Frist returnering standardskjema: 12.05.2005
Dato returnert standardskjema: 19.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.05.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 24.05.2006

Lenker