Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - sykdomsfrihet

Kommisjonsvedtak 2005/179/EF av 4. mars 2005 om endring av vedtakene 93/52/EØF og 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at Slovenia er fri for brucellose (B. melitensis) og enzootisk bovin leukose og Slovakia for storfetuberkulose og bovin brucellose...

Commission Decision 2005/179/EC of 4 March 2005 amending Decisions 93/52/EEC and 2003/467/EC as regards the declaration that Slovenia is free of brucellosis (B. melitensis) and enzootic bovine leucosis and Slovakia of bovine tuberculosis and bovine brucellosis...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 140/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter at Slovenia er fri for småfebrucellose og enzootisk bovin leukose og Slovakia er fri for tubekulose og brucellose hos storfe. Landene oppfyller kravene i henholdsvis direktiv 91/68/EØF og 64/432/EØF for å oppnå slik status. Rettsakten gjør endringer i vedtak 93/52/EØF som har lister over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for småfebrucellose og 2003/467/EF som har lister over medlemsstater eller regioner i medlemsstater som er fri for tuberkulose, enzootisk bovin leukose og brucellose i storfebesetninger.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1. Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i april 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/179/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0179

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2005
Frist returnering standardskjema: 22.04.2005
Dato returnert standardskjema: 19.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen