Vet - sykdomsfrihet

Kommisjonsvedtak 2005/604/EF av 4. august 2005 om endring av vedtak 93/52/EØF når det gjelder erklæring om at visse regioner i Italia er fri for brucellose (B. melitensis) og vedtak 2003/467/EF når det gjelder erklæring om at visse provinser i Italia er fri for bovin brucellose og at regionen Pie...

Commission Decision 2005/604/EC of 4 August 2005 amending Decision 93/52/EEC as regards the declaration that certain regions of Italy are free of brucellosis (B. melitensis) and Decision 2003/467/EC as regards the declaration that certain provinces of Italy are free of bovine brucellosis and that...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.10.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer lister over medlemsstater eller regioner av medlemsstater hvor besetninger er erklært fri for brucellose og enzootisk bovin leukose. Vedlegg II i vedtak 93/52/EØF blir endret i henhold til vedlegg I i gjeldende rettsakt, mens vedlegg II og III til i vedtak 2003/467/EF blir endret i henhold til vedlegg II.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

 Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i september 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/604/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0604

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.08.2005
Frist returnering standardskjema: 04.10.2005
Dato returnert standardskjema: 28.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker