Vet - sykdomsrapportering

Kommisjonsvedtak 2005/176/EF av 1. mars 2005 om fastsettelse av måten å kode på og koder for rapportering av dyresykdommer etter rådsdirektiv 82/894/EØF...

Commission Decision 2005/176/EC of 1 March 2005 laying down the codified form and the codes for the notification of animal diseases pursuant to Council Directive 82/894/EEC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 139/2005 av 2. desember 2005.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer kodesystemet for rapportering av dyresykdommer etter at det ble 10 nye medlemsstater i EU fra 1. mai 2004. De nye medlemsstatene har brukt ADNS-systemet (Animal Disease Notificaton System) uformelt, og nå blir det formalisert. I tillegg har det vært en del endringer i de øvrige medlemsstatene når det gjelder regioner, slik at dette må rettes opp. Kart over landene tas inn i bestemmelsene. Det har også vært tatt inn en del nye sykdommer (hestesykdommer og sykdommer hos bier) i vedlegg I til direktiv 82/894/EØF, og disse må tas inn på listene i ADNS. Det tidligere vedtaket 2000/807/EF oppheves og erstattes av gjeldende rettsakt.


Måten å kode på fremgår av vedlegg I, II og III, mens kodene fremgår av vedlegg IV – X. Hensikten med kodingen er at landene skal kunne rapportere konfidensielt, og kodelistene offentliggjøres ikke.

Merknader

Rettsakten angår bare kodene ved rapportering av sykdommer gjennom ADNS og krever ingen regelverksendringer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1. Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i april 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/176/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0176

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2005
Frist returnering standardskjema: 22.04.2005
Dato returnert standardskjema: 19.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 139/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker