Vet - transitt, BSE

Kommisjonsvedtak 2005/177/EF av 7. mars 2005 når det gjelder transitt av levende storfe gjennom Det forente kongerike...

Commission Decision 2005/177/EC of 7 March 2005 with regard to the transit of live bovine animals through the United Kingdom...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 03.05.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 140/2005 av 2. desember 2005. Siden det skulle vært opphevet, vil det ikke bli gjennomført i norsk rett.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter vilkårene for transitt av levende storfe fra Irland gjennom Det forente kongerike (UK) til andre medlemsstater. Det har blitt behov for slik transitt fordi ingen fergeselskaper lenger transporterer dyr direkte fra Irland til Kontinentet. Rettsakten er nødvendig fordi det etter rådsvedtak 98/256/EF om beskyttelse mot bovin spongiform encefalopati (BSE) er forbudt å føre levende storfe fra UK til andre medlemsstater eller tredjestater.

Ved transitt skal det være en tilføyelse i helsesertifikatet som dokumenterer at det er dyr som er i transitt fra Irland. Transportmidlet skal forsegles av irske myndigheter og nummeret på forseglingen skal gå fram av helsesertifikatet. Forseglingen kan bare brytes under oppholdet i UK hvis det er nødvendig å inspiseres dyrene av dyreverngrunner.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 25. mars 2002 nr. 305 om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe.

Etter at rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen, har de vedtakene som gjorde denne rettsakten nødvendig, blitt opphevet av forordning (EF) nr. 657/2006. Mattilsynet har stilt spørsmål om ikke denne rettsakten burde vært opphevet samtidig. LMD tok spørsmålet opp med representanter for Kommisjonen per e-post. Kommisjonen er av samme mening som Norge. Vedtaket vil bli opphevet, men det er usikkert når det vil skje.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1. Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i april 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/177/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0177

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2005
Frist returnering standardskjema: 22.04.2005
Dato returnert standardskjema: 19.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 02.12.2005
Nummer for EØS-komitebeslutning: 140/2005
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2005
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker