Vet - TSE, hurtigtester

Kommisjonsforordning (EF) nr. 260/2005 av 16. februar 2005 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 når det gjelder hurtigtester...

Commission Regulation (EC) No 260/2005 of 16 February 2005 amending Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards rapid tests...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 1/2006 av 27. januar 2006.

Rettsakten er gjennomført ved forskrift 31. januar 2006 nr. 100 om endring i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg X i forordning (EF) nr. 999/2001, slik at det skilles mellom TSE-hurtigtester som er godkjent for bruk til storfe og TSE-hurtigtester som er godkjent for bruk til småfe. I tilegg føres det opp syv nye hurtigtester på listen over tester som er godkjent for bruk til storfe.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) og gjennomføring som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i mars 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0260/2005
Basis rettsaktnr.: 0999/2001
Celexnr.: 32005R0260

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2005
Frist returnering standardskjema: 07.04.2005
Dato returnert standardskjema: 19.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.01.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.02.2006

Lenker