Vet - TSE, testing

Kommisjonsforordning (EF) nr. 36/2005 av 12. januar 2005 om endring av vedleggene III og X i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående epidemiologisk overvåking for overførbare spongiforme encefalopatier hos storfe, sau og geit...

Commission Regulation (EC) No 36/2005 of 12 january 2005 amending Annexes III and X to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards epidemio-surveillance for transmissible spongiform encephalopathies in bovine, ovine and caprine animals...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.04.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning nr. 1/2005 av 27. januar 2006.

Rettsakten ble gjennomført ved forskrift 31. januar 2006 nr. 100 om endring i forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedleggene III og X i forordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til testingsmetoder og rapporteringsrutiner. Endringene innebærer at:

-          Alle TSE-prøver fra småfe som er positive eller inkonklusive ved hurtigtest, skal testes videre ved en av tre mulig verifikasjonsmetoder. Dersom resultatet av verifikasjonsmetoden er negativt eller usikkert, skal det testes videre ved hjelp av de andre verifikasjonsmetodene. Dersom en av verifikasjonsmetodene er positiv, betraktes tilfellet som skrapesyke

-          Alle positive skrapesyketilfeller skal testes for å ekskludere BSE (primær molekylær test). Denne testingen utføres av et laboratorium som har deltatt i opplæring i bruk av molekylære metoder, alternativt må materiale sendes for testing ved at av laboratoriene som er listeført i vedlegg X
-          Avliving og destruksjon av øvrige dyr i flokken til et TSE-positivt småfe skal utsettes inntil resultatene av den primære molekylære testen foreligger
-          Dersom BSE ikke kan utelukkes, må det utføres ringtest. Dersom resultatene fra ringtesten indikerer BSE eller resultatet er inkonklusivt, skal det testes videre i muse-bioassay

Rettsakten endrer også kravene til hva nasjonale myndigheter skal rapportere til Kommisjonen. Resultatet fra den primære molekylær-testen skal rapporteres. Nasjonale myndigheter skal også rapportere TSE-tilfeller som anses som atypiske. For storfe som undersøkes på grunnlag av mistanke om TSE-smitte, skal det rapporteres alder per 12 måneder fra  fylte 24 mnd til og med 155 mnd.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) samt gjennomføring som norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i februar 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0036/2005
Basis rettsaktnr.: 0999/2001
Celexnr.: 32005R0036

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2005
Frist returnering standardskjema: 10.03.2005
Dato returnert standardskjema: 19.05.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 27.01.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.01.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 14.02.2006

Lenker