Vet - TSE-tiltak

Kommisjonsvedtak 2005/598/EF av 2. august 2005 om forbud mot å markedsføre til noe formål produkter fra storfe som er født eller oppdrettet i UK før 1. august 1996 og unntak for slike dyr fra visse kontroll- og utrydningstiltak som er fastsatt i forordning (EF) nr. 999/2001...

Commission Decision 2005/598/EC of 2 August 2005 prohibiting the placing on the market of products derived from bovine animals born or reared within the United Kingdom before 1 August 1996 for any purpose and exempting such animals from certain control and eradication measures laid down in Regula...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2006

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.09.2005

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er implementert i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten setter forbud mot markedsføring av produkter som stammer fra storfe som er født eller oppdrettet i UK før 1. august 1996. Det gjøres unntak for huder til lærproduksjon og melk. Når slike dyr dør, skal alle kroppsdeler behandles i samsvar med forordning (EF) nr. 1774/2002. Bakgrunnen for rettsakten er uttalelse fra EFSAs ekspertpanel om at storfe født før 1. august 1996 ikke bør inngå i fôr- og næringsmiddelkjeden. Når det gjelder dyr født etter denne datoen innebærer de samme BSE-risiko for forbrukerne som storfe i de øvrige medlemsstatene. Vitenskapelig vurdering innebærer at huder ikke utgjør noen risiko. I forordning (EF) nr. 999/2001 er det ikke restriksjoner på melk og melkebaserte produkter, og derfor bør ikke melk omfattes av markedsføringsforbudet. Scientific Steering Committee uttalte 11. januar 2002 at sikkerhetsnivået ikke forbedres ved å slakte ned risikodyr om det skulle opptre BSE hos dyr født før 1. august 1996, siden UK har fullstendig fôringsforbud for kjøttbenmel, ordning med destruksjon av storfe eldre enn 30 måneder og påbud om fjerning av spesifisert risikomateriale. Derfor fritas UK for å gjennomføre kravene i forordning (EF) nr. 999/2001 om restriksjoner på de øvrige dyr i besetningen om det diagnostiseres BSE hos dyr født før 1. august 1996. Avkom av hunndyr født to år før sykdommen brøt ut, eller etter at det oppstod kliniske symptomer, skal likevel avlives. Og hvis det er BSE hos dyr født de siste 12 måneder før 1. august 1996, skal kohortdyr født etter 31. juli 1996 avlives.

Rettsakten retter seg mot UK.

Merknader

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1. Notatet er laget på grunnlag av rammenotat utarbeidet av Mattilsynet i september 2005.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2005/598/EF
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32005D0598

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.08.2005
Frist returnering standardskjema: 04.10.2005
Dato returnert standardskjema: 28.10.2005
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 22.09.2006
Nummer for EØS-komitebeslutning: 101/2006
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 23.09.2006
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen